خلاصه‌های ابزاردقیق در نقشه‌ P&ID

مخفف ابزاردقیق و ابزارهای فرآیندی از دو بخش تشکیل شده است:

  • حرف اول بیانگر فرآیند یا پروسس

  • حرف دوم یا دو حرف بعدی عملکرد

  • حرف سوم برای نشان دادن متغیرهای اندازه‌گیری شده اضافی

 

A

AAH – Analyzer Alarm High

AAL – Analyzer Alarm Low

AC – Analyzer Controller

AE – Analyzer Element

AH – Alarm High

AI – Alarm Indicator

AI – Analyzer Indicator

AIC – Analyzer Indicator Controller

AIT – Analyzer Indicator Transmitter

AL – Alarm Low

AO – Analog Output

AOJ – Auto-Off-Jog Selector Switch

AP – Analyzer Test Point

AR – Analyzer Recorder

ARC – Analyzer Recorder Controller

ART – Analyzer Recorder Transmitter

ASH – Analyzer Switch High

ASHL – Analyzer Switch High Low

ASL – Analyzer Switch Low

AT – Analyzer Transmitter

ATM – Atmosphere

AY – Analyzer Computer

AW – Analyzer Probe

AWT – Automatic Well Test

B

B – Burner

BC – Burner Controller

BDV – Blow Down Valve

BE – Burner Element

BG – Burner Glass

BI – Burner Indicator

BIC – Burner Indicator Controller

BIT – Burner Indicator Transmitter

BPV – Back Pressure Valve

BR – Burner Recorder

BRC – Burner Recorder Controller

BRT – Burner Recorder Transmitter

BSH – Burner Switch High

BSHL – Burner Switch High Low

BSL – Burner Switch Low

BT – Burner Transmitter

BW – Burner Probe

BY – Burner Computer

C

CAH – Conductivity Alarm High

CAL – Conductivity Alarm Low

CC – Corrosion Coupon

CE – Conductivity Element

CIT – Conductivity Indicating Transmitter

CP – Cut Probe

CS – Car Seal

CSC – Car Seal Closed

CSO – Car Seal Open

CS – Conductivity Switch

CSH – Conductivity Shutdown High

CSL – Conductivity Shutdown Low

D

DE – Density Element

DR – Density Recorder

DT – Density Transmitter

DPSH – Differential Pressure Shutdown High

DPSL – Differential Pressure Shutdown Low

DTT – Differential Temperature Transmitter

DI – Discrete Input (Digital Input)

DO – Discrete Output (Digital Output)

E

ESD – Emergency Shutdown

EY – Voltage Computer

EC – Voltage Controller

EE – Voltage Element

EI – Voltage Indicator

EIC – Voltage Indicator Controller

EIT – Voltage Indicator Transmitter

ER – Voltage Recorder

ERC – Voltage Recorder Controller

ERT – Voltage Recorder Transmitter

ESH – Voltage Switch High

ESHL – Voltage Switch High Low

ESL – Voltage Switch Low

ET – Voltage Transmitter

F

FC – Fail Closed

FO – Fail Open

FP – Fail Position

FA – Fire Alarm

FA – Flame Arrestor

F – Flow

FY – Flow Computer

FCV – Flow Control Valve

FC – Flow Controller

FE – Flow Element

FG – Flow Glass

FI – Flow Indicator

FIC – Flow Indicator Controller

FIT – Flow Indicator Transmitter

FM – Flow Meter

FO – Flow Orifice

FQY – Flow Quantity Computer

FQE – Flow Quantity Element

FQI – Flow Quantity Indicator

FQIC – Flow Quantity Indicator Controller

FQIT – Flow Quantity Indicator Transmitter

FQR – Flow Quantity Recorder

FQRC – Flow Quantity Recorder Controller

FQSH – Flow Quantity Switch High

FQSL – Flow Quantity Switch Low

FQT – Flow Quantity Transmitter

FFC – Flow Ratio Controller

FFI – Flow Ratio Indicator

FFIC – Flow Ratio Indicator Controller

FFR – Flow Ratio Recorder

FFRC – Flow Ratio Recorder Controller

FFSH – Flow Ratio Switch High

FFSL – Flow Ratio Switch Low

FR – Flow Recorder

FRC – Flow Recorder Controller

FRT – Flow Recorder Transmitter

FSV – Flow Safety Valve

FS – Flow Switch

FP – Flow Test Point

FT – Flow Transmitter

G

GDE – Gas Detector Element

H

HC – Hand Controller

HIC – Hand Indicator Controller

HS – Hand Switch

HOA – Hand-Off-Automatic Selector Switch

I

IY – Current Computer

IE – Current Element

II – Current Indicator

IIC – Current Indicator Controller

IIT – Current Indicator Transmitter

IR – Current Recorder

IRC – Current Recorder Controller

IRT – Current Recorder Transmitter

ISH – Current Switch High

ISHL – Current Switch High Low

ISL – Current Switch Low

IT – Current Transmitter

IA – Instrument Air

J

JY – Power Computer

JE – Power Element

JI – Power Indicator

JIC – Power Indicator Controller

JIT – Power Indicator Transmitter

JR – Power Recorder

JRC – Power Recorder Controller

JRT – Power Recorder Transmitter

JSH – Power Switch High

JSHL – Power Switch High Low

JSL – Power Switch Low

JT – Power Transmitter

K

KY – Time Computer

KCV – Time Control Valve

KC – Time Controller

KE – Time Element

KI – Time Indicator

KIC – Time Indicator Controller

KIT – Time Indicator Transmitter

KR – Time Recorder

KRC – Time Recorder Controller

KRT – Time Recorder Transmitter

KSH – Time Switch High

KSHL – Time Switch High Low

KSL – Time Switch Low

KT – Time Transmitter

L

LACT – Lease Automatic Custody Transfer

L – Level

LAD – Level Alarm Device

LAHI – Level Alarm High Interface

LY – Level Computer

LCV – Level Control Valve

LCVI – Level Control Valve Interface

LC – Level Controller

LCI – Level Controller Interface

LD – Level Differential

LE – Level Element

LEI – Level Element Interface

LG – Level Glass

LI – Level Indicator

LIC – Level Indicator Controller

LICI – Level Indicator Controller Interface

LIT – Level Indicator Transmitter

LP – Level Probe

LR – Level Recorder

LRC – Level Recorder Controller

LRT – Level Recorder Transmitter

LSHI – Level Shutdown High Indicator

LSL – Level Shutdown Low

LSLI – Level Shutdown Low Indicator

LS – Level Switch

LSHH – Level Switch High High

LSL – Level Switch Low

LSLL – Level Switch Low Low

LT – Level Transmitter

LTI – Level Transmitter Interface

LL – Liquid Level

LLC – Liquid Level Controller

LLG – Liquid Level Gauge

LC – Lock Closed

LO – Lock Open

N

NOC – Net Oil Computer

NC – Normally Closed

NO – Normally Open

O

OWD – Oil Water Detector

OM – Orifice Meter

P

PAD – Pressure Alarm Device

PY – Pressure Computer

PCV – Pressure Control Valve

PC – Pressure Controller

PDAH – Pressure Differential Alarm High

PDY – Pressure Differential Computer

PDCV – Pressure Differential Control Valve

PDC – Pressure Differential Controller

PDI – Pressure Differential Indicator

PDIC – Pressure Differential Indicator Controller

PDIT – Pressure Differential Indicator Transmitter

PDR – Pressure Differential Recorder

PDRC – Pressure Differential Recorder Controller

PDRT – Pressure Differential Recorder Transmitter

PDS – Pressure Differential Switch

PDSH – Pressure Differential Switch High

PDSL – Pressure Differential Switch Low

PDT – Pressure Differential Transmitter

PE – Pressure Element

PIT – Pressure Indicating Transmitter

PI – Pressure Indicator

PIC – Pressure Indicator Controller

PR – Pressure Recorder

PRC – Pressure Recorder Controller

PRT – Pressure Recorder Transmitter

PSE – Pressure Safety Element

PSV – Pressure Safety Valve

PSH – Pressure Shutdown High

PSL – Pressure Shutdown Low

PS – Pressure Switch

PP – Pressure Test Point

PT – Pressure Transmitter

PV – Pressure Valve

PLC – Programmable Logic Controller

Q

QY – Quantity Computer

QE – Quantity Element

QI – Quantity Indicator

QIC – Quantity Indicator Controller

QIT – Quantity Indicator Transmitter

QR – Quantity Recorder

QRC – Quantity Recorder Controller

QRT – Quantity Recorder Transmitter

QSH – Quantity Switch High

QSHL – Quantity Switch High Low

QSL – Quantity Switch Low

QT – Quantity Transmitter

R

RY – Radiation Computer

RC – Radiation Controller

RE – Radiation Element

RI – Radiation Indicator

RIC – Radiation Indicator Controller

RIT – Radiation Indicator Transmitter

RW – Radiation Probe

RR – Radiation Recorder

RRC – Radiation Recorder Controller

RRT – Radiation Recorder Transmitter

RSH – Radiation Switch High

RSHL – Radiation Switch High Low

RSL – Radiation Switch Low

RT – Radiation Transmitter

R – Recorder

RTD – Resistance Temperature Detector

RO – Restriction Orifice

S

SRV – Safety Relief Valve

SP – Set Point

SD – Shutdown

SDV – Shutdown Valve

SP – Spare

SAH – Speed Alarm High

SY – Speed Computer

SCV – Speed Control Valve

SC – Speed Controller

SE – Speed Frequency Element

SI – Speed Indicator

SIC – Speed Indicator Controller

SIT – Speed Indicator Transmitter

SR – Speed Recorder

SRC – Speed Recorder Controller

SRT – Speed Recorder Transmitter

SSH – Speed Switch High

SSHL – Speed Switch High Low

SSL – Speed Switch Low

ST – Speed Transmitter

SLO – Station Lock Out

SSV – Surface Safety Valve

S – Switch

T

TY – Temperature Computer

TCV – Temperature Control Valve

TC – Temperature Controller

TDI – Temperature Differemtial Indicator

TDR – Temperature Differemtial Recorder

TD – Temperature Differential

TDY – Temperature Differential Computer

TDCV – Temperature Differential Control Valve

TDC – Temperature Differential Controller

TDIC – Temperature Differential Indicator Controller

TDIT – Temperature Differential Indicator Transmitter

TDRC – Temperature Differential Recorder Controller

TDRT – Temperature Differential Recorder Transmitter

TDT – Temperature Differential Transmitter

TE – Temperature Element

TI – Temperature Indicator

TIC – Temperature Indicator Controller

TIS – Temperature Indicator Switch

TISHL – Temperature Indicator Switch High Low

TIT – Temperature Indicator Transmitter

TP – Temperature Probe

TR – Temperature Recorder

TRC – Temperature Recorder Controller

TRS – Temperature Recorder Switch

TRT – Temperature Recorder Transmitter

TSE – Temperature Safety Element

TS – Temperature Switch

TP – Temperature Test Point

TT – Temperature Transmitter

TW – Thermowell

T – Transmitter

U

UY – Multivariable Computer

UI – Multivariable Indicator

UR – Multivariable Recorder

ULO – Unit Lock Out

USD – Unit Shut Down

V

VFD – Variable Frequency Drive

V – Vent

VTA – Vent to Air

VAHH – Vibration Alarm High High

VY – Vibration Computer

VE – Vibration Element

VI – Vibration Indicator

VIT – Vibration Indicator Transmitter

VR – Vibration Recorder

VRT – Vibration Recording Transmitter

VS – Vibration Switch

VT – Vibration Transmitter

W

WY – Weight Computer

WCV – Weight Control Valve

WC – Weight Controller

WDC – Weight Differential Computer

WDCV – Weight Differential Control Valve

WDC – Weight Differential Controller

WDI – Weight Differential Indicator

WDIC – Weight Differential Indicator ControllerWDIT – Weight Differential Indicator Transmitter

WDR – Weight Differential Recorder

WDRC – Weight Differential Recorder Controller

WDRT – Weight Differential Recorder Transmitter

WDSH – Weight Differential Switch High

WDSL – Weight Differential Switch Low

WDT – Weight Differential Transmitter

WE – Weight Element

WI – Weight Indicator

WIC – Weight Indicator Controller

WIT – Weight Indicator Transmitter

WR – Weight Recorder

WEC – Weight Recorder ControllerWRT – Weight Recorder Transmitter

WSH – Weight Switch High

WSHL – Weight Switch High Low

WSl – Weight Switch Low

Y

YY – Event Computer

YC – Event Controller

YE – Event Element

YI – Event Indicator

YIC – Event Indicator Controller

YR – Event Recorder

YSH – Event Switch High

YSL – Event Switch Low

YT – Event Transmitter

Z

ZC – Position Controller

ZCV – Position Control Valve

ZDY – Gauge Deviation Computer

ZDCV – Gauge Deviation Control Valve

ZDC – Gauge Deviation Controller

ZDE – Gauge Deviation Element

DI – Gauge Deviation Indicator

ZDIC – Gauge Deviation Indicator Controller

ZDIT – Gauge Deviation Indicator Transmitter

ZDR – Gauge Deviation Recorder

DRC – Gauge Deviation Recorder Controller

ZDRT – Gauge Deviation Recorder Transmitter

ZDSH – Gauge Deviation Switch High

ZDSL – Gauge Deviation Switch Low

ZDT – Gauge Deviation Transmitter

ZE – Position Element

ZI – Position Indicator

ZIC – Position Indicator Controller

ZIT – Position Indicator Transmitter

ZR – Position Recorder

ZRC – Position Recorder Controller

ZRT – Position Recorder Transmitter

ZS – Position Switch

ZSC – Position Switch Closed

ZSO – Position Switch Open

ZSHL – Position Switch High Low

ZT – Position Transmitter

ZY – Position Computer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *